Privacybeleid

Laatst herzien op: 29 mei 2019

1. Algemeen

Wij bij MyHappyNetwork beschouwen de bescherming van uw privacy als zeer belangrijk en willen hier duidelijk en transparant over zijn. Wij doen er alles aan om de privacy van uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen.

 

In dit privacybeleid vertellen we u hoe wij uw informatie beschermen en gebruiken die wij verzamelen. Lees dit privacybeleid aandachtig door voordat u onze webapplicatie gebruikt (hierna “de Applicatie” genoemd) (“Diensten”)

 

Door deze applicatie te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden die worden beschreven in de meest recente versie van dit privacybeleid. U dient ook onze Gebruiksvoorwaarden te lezen om de algemene regels over uw gebruik en eventuele aanvullende voorwaarden te begrijpen die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde services of materialen van deze toepassing gebruikt..

 

MyHappyNetwork (“MyHappyNetwork”, “wij”, “ons”) biedt een privaat sociaal netwerk platform aan voor netwerkactiviteiten, gericht op sociale interactie en betrokkenheid tussen vrienden en vrienden van vrienden, en met beperkte toegang op het platform uitsluitend voor de  MyHappyNetwork-community (het “Platform”) via www.community.myhappynetwork.com (de “Web Application”) of via de officiële Android en iOS applicaties (de “Mobiele applicaties”). 

 

Een Gebruiker van de applicatie (“gebruiker”, “uw”, bezoeker, “u”) kan goederen of diensten uitwisselen met andere gebruikers, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, rapporten indienen of andere gebruikers beter leren kennen door een persoonlijk account aan te vragen via de applicatie (de “account”).

 

U weet het misschien niet altijd, maar het gebruik van onze applicatie houdt in dat u sommige persoonlijke gegevens deelt. Volgens de wettelijke definitie, zijn Persoonsgegevens elke vorm van informatie waar op basis van een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om iets als Persoonsgegevens te beschouwen indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens en een natuurlijk persoon.

 

De verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan strikte wettelijke voorwaarden om u, als gebruiker, de nodige garanties te bieden dat uw persoonlijke gegevens niet op ongepaste wijze worden bekendgemaakt. 

 

Elke verwerking zal daarom altijd in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacywetgeving, meer bepaald de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (“GDPR” of “General Data Protection Regulation”) tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van Persoonsgegevens, zoals gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen MyHappyNetwork en de gebruiker. MyHappyNetwork verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te verwerken, bewaren en te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet.

 

MyHappyNetwork zal uw Persoonlijke Gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in dit Privacybeleid en we zullen uw Persoonsgegevens niet bekendmaken aan enige natuurlijke of rechtspersoon of entiteit anders dan MyHappyNetwork (“Derden”), tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid.

 

Tijdens het gebruik van MyHappyNetwork en zijn Services gaan wij ervan uit dat elke Gebruiker kennis heeft genomen van dit Privacybeleid en de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens door MyHappyNetwork aanvaardt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

2. Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie

Ons privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie.

 

Wat is niet-persoonlijke informatie en hoe wordt het verzameld en gebruikt?

 

Niet-persoonlijke informatie is informatie die u niet kan identificeren. Als u deze website bezoekt om informatie te lezen, zoals informatie over een van onze diensten, kunnen wij bepaalde niet-persoonlijke informatie over u verzamelen via de webbrowser van uw computer. Omdat niet-persoonlijke informatie u niet kan identificeren of op welke manier dan ook aan u gebonden is, zijn er geen beperkingen op de manieren waarop wij niet-persoonlijke informatie kunnen gebruiken of delen.

 

Wat is persoonlijke informatie en hoe wordt deze verzameld?

 

Persoonlijke informatie is informatie die u identificeert als een persoon, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer. We kunnen op verschillende manieren persoonlijke informatie van u verzamelen: 

 

 • De profielgegevens die u op uw account hebt verstrekt (bijv. Profielfoto, geboortedatum, geslacht, persoonlijke en professionele interesses, profiel sociale netwerk, baan, huisdieren, demografie, en wachtwoord) 

 • Wanneer u ons een aanvraag of een ander formulier opstuurt 

 • Wanneer u een transactie met ons, onze partners of anderen uitvoert 

 • Wanneer wij informatie over u verzamelen ter ondersteuning van een transactie, zoals creditcard informatie 

 • Op sommige plaatsen op op deze website hebt u de mogelijkheid om ons persoonlijke informatie over uzelf te sturen, om te kiezen om bepaalde informatie te ontvangen, om toegang tot een van onze producten of diensten aan te schaffen, of om deel te nemen aan een activiteit.

 • Profielinformatie zoals verleend door jou op jouw sociaal netwerkprofiel en zoals verzameld door MyHappynetwork bij registratie van de Gebruiker via zijn sociaal netwerkprofiel, en het achteraf regelmatig synchroniseren van de informatie, voor zolang de Gebruiker hiervoor toestemming verleent;

 • Informatie in helpdesk support verzoeken;

 • Informatie omtrent webgedrag, zoals informatie omtrent de manier waarop Gebruikers de Applicatie gebruiken (bv. Browser type, domeinen, pagina views) verzameld via cookies en andere geautomatiseerde technologie (zie het deel “Cookies”);

 • Locatie-informatie die MyHappynetwork toestaat om de locatie van de Gebruiker te bepalen.

MyHappyNetwork verzamelt niet opzettelijk persoonlijke informatie (zoals de naam of het e-mailadres van een kind) van kinderen onder de 13 jaar. Als u denkt dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op.

 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens enkel bewaren op servers die gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte.

3. Hoe gebruikt MyHappyNetwork persoonlijke informatie?

MyHappynetwork (i) verzamelt, (ii) gebruikt, (iii) onderhoudt en (iv) mag Persoonsgegevens zoals verleend door de Gebruiker of verzameld door MyHappynetwork met haar filialen, moederbedrijven of andere gerelateerde bedrijven delen voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de goede werking van de Accounts en/of de goede (technische) werking van de Applicatie te waarborgen. MyHappynetwork mag Persoonsgegevens verleend door de Gebruiker of verzameld door MyHappynetwork delen voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de Diensten te verlenen.

 

In het algemeen verzamelt MyHappynetwork jouw Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Gebruiker van de Applicatie een veilige, optimale en gepersonaliseerde ervaring te bieden. De hoeveelheid Persoonsgegevens die verzameld worden zal afhankelijk zijn van de mate waarin de Gebruiker gebruik maakt van de Applicatie of van bepaalde Diensten.

 

De doeleinden voor gegevensverzameling en verwerking bestaan onder andere uit (collectief het “Doel”):

 

 • jouw Account aan te maken en te beheren opdat jij gebruik kan maken van de Applicatie;

 • je toegang te verlenen tot en te laten deelnemen op de Applicatie, het Platform en het Account, en gebruik te maken van de Diensten;

 • informatie te verlenen van MyHappynetwork, zoals gebruikshandleidingen, beheer en waarschuwingen, maar ook persoonlijke berichten;

 • een diagnose te stellen van de technische problemen en technische ondersteuning te bieden en verzoeken te behandelen betreffende de Applicatie;

 • gebruikers te contacteren voor het verkrijgen van getuigenissen, gebruiker- en/of buurtverhalen;

 • het uitvoeren van data analyses (uitsluitend via anonimisatie en aggregatie van Persoonsgegevens);

 • het beheer, de evaluatie en verbetering van de Applicatie (inclusief het ontwikkelen van bijkomende producten en/of diensten, het verbeteren en uitbreiden van de bestaande Applicatie, analyse van onze Applicatie, kwaliteitscontrole en het uitvoeren van interne bedrijfsfuncties, zoals boekhouding en audits);

 • bescherming tegen, het identificeren van, en het voorkomen van fraude en andere illegale activiteiten, claims of andere aansprakelijkheden;

 • het overeenstemmen met en handhaven van toepasselijke wettelijke verplichtingen, onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid.

Persoonlijke informatie die online wordt verzameld, kan worden gecombineerd met informatie die u ons via andere bronnen verstrekt. We kunnen ook uw persoonlijke identificatiegegevens verwijderen (uw naam, e-mailadres, sofinummer, enz.). In dit geval zou u niet langer als een uniek individu worden geïdentificeerd. Zodra we informatie hebben geanonimiseerd, is dit niet-persoonlijke informatie en kunnen we deze behandelen als andere niet-persoonlijke informatie.

Verder accepteer je dat MyHappynetwork vrije toegang heeft tot jouw Persoonsgegevens, en jouw Persoonsgegevens vrij mag bewaren en bekendmaken in de volgende gevallen:

 

 • om in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving of regelgeving;

 • om de MyHappynetwork Algemene Voorwaarden en Privacybeleid te handhaven;

 • voor het onderzoek naar verdachte of werkelijk frauduleuze of illegale activiteiten;

 • om de veiligheid en/of rechten van de Gebruiker of MyHappynetwork te beschermen.

 • indien een wetshandhavingsautoriteit of een andere overheidsinstantie dit officieel verzoekt;

We kunnen periodiek contact met u opnemen per e-mail, post of telefoon om informatie te verstrekken over programma’s, producten, diensten en inhoud die voor u van belang kunnen zijn. Bovendien kunt u met een aantal functies op deze website met ons communiceren via een online formulier. Als uw communicatie een reactie van ons vraagt, kunnen we u een antwoord per e-mail sturen. Het e-mail antwoord of de bevestiging kan uw persoonlijke gegevens bevatten. We kunnen niet garanderen dat onze e-mails tegen u beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde interceptie.

Deze site kan openbare discussies over verschillende zakelijke waarderingsthema’s bieden. Houd er rekening mee dat alle informatie die u in deze discussies plaatst openbaar wordt, dus plaats geen gevoelige informatie in de openbare discussies. Telkens wanneer u informatie online openbaar maakt, kan die informatie door anderen worden verzameld en gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie of beleid van derden die informatie verzamelen die gebruikers bekend maken in dergelijke fora op de website. MyHappyNetwork is het niet eens of oneens met iets dat op het discussiebord is geplaatst. Vergeet ook niet dat u ons andere gepubliceerde beleid met betrekking tot berichten op onze openbare forums moet naleven.

4. Gebruikersregistratie

Om te kunnen participeren op het Platform vereist MyHappynetwork dat Gebruikers een Account aanmaken. Elke Gebruiker is en blijft in controle van alle informatie, gegevens, data, berichten en afbeeldingen die hij/zij uploadt via de Applicatie of zijn/haar Account, inclusief Persoonsgegevens (“Data”) in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 

Je kan je registreren op de Applicatie door je aan te melden via het platform. Wees je ervan bewust dat alle Data die door jou geleverd wordt op het Platform enkel toegankelijk en zichtbaar is ten aanzien van andere Gebruikers die gebruik maken van het Platform.

5. Veiligheid

MyHappynetwork zal de nodige en geschikte administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking van Persoonsgegevens of het onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde of illegale toegang, bekendmaking of gebruik van Persoonsgegevens.

 

We hebben algemeen aanvaarde normen voor technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel en externe leveranciers hebben toegang tot uw persoonlijke informatie en deze werknemers en verkopers zijn verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we niet garanderen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 

Ingeval en ingevolge van de ontdekking of kennisgeving van een inbreuk op de veiligheid van de Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegd persoon hiertoe, is MyHappynetwork wettelijk verplicht om de Gebruiker hiervan kennis te geven indien de inbreuk vermoedelijk jouw privacy schendt.

 

We kunnen samenwerken met wetshandhaving autoriteiten bij het onderzoeken en vervolgen van websitebezoekers die onze regels overtreden of gedrag vertonen dat schadelijk is voor andere bezoekers (of illegaal). We kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als we vinden dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen, iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te beschermen, of om te voldoen aan wet- of regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures. Zoals besproken in de sectie over cookies en andere technologieën, kunnen we van tijd tot tijd een derde toestaan advertenties op deze website te plaatsen.

 

Als u informatie deelt met de adverteerder, waaronder door op hun advertenties te klikken, heeft dit Privacybeleid geen controle over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door adverteerders en moet u het privacybeleid van die adverteerders en / of advertentiediensten controleren om meer te weten te komen over hun gebruik van cookies en andere technologie voordat deze wordt gekoppeld aan een advertentie.

6. Cookies en gerelateerde technologieën

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. 

 

Een van de belangrijkste doelen van cookies is om een handige functie te bieden waarmee u tijd kunt besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Als u zich bijvoorbeeld bij ons registreert, helpt een cookie MyHappyNetwork om uw specifieke informatie over volgende bezoeken te herinneren. Dit vereenvoudigt het proces van het registreren van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u terugkeert naar dezelfde MyHappyNetwork-website, kan de informatie die u eerder hebt verstrekt, worden opgehaald, zodat u eenvoudig de functies kunt gebruiken die u hebt aangepast. 

 

Een webbeacon is een kleine grafische afbeelding waarmee de partij die het webbaken heeft ingesteld, bepaalde informatie over de kijker van de webpagina, webdocument of e-mailbericht kan controleren en verzamelen, zoals het type browser dat het web aanvraagt baken, het IP-adres van de computer waarnaar het webbaken is verzonden en de tijd waarop het webbaken werd bekeken. 

 

Webbakens kunnen erg klein en onzichtbaar voor de gebruiker zijn, maar over het algemeen kan elke elektronische afbeelding die wordt bekeken als onderdeel van een webpagina of e-mail, inclusief op HTML gebaseerde inhoud, fungeren als een webbaken. 

 

Bij gebruik van de Applicatie verzamelt MyHappynetwork bepaalde informatie via geautomatiseerde systemen, zoals cookies (kleine tekstbestanden bewaard in jouw browser) en gelijkaardige technologieën, inclusief mobiele app-identificatoren, om de gebruikerservaring van de Applicatie te verbeteren, veiligheid te verhogen, gebruik en doeltreffendheid van de Applicatie te meten, problemen te identificeren en vervolgens op te lossen, en voor marketingdoeleinden. 

 

Wij mogen cookies en andere geautomatiseerde systemen ook gebruiken voor andere doeleinden zoals het beheer van de Applicatie en andere aspecten van de commercialisering van onze onderneming.

 

De informatie die wij op deze manier verzamelen bestaat onder andere uit het IP-adres, browsereigenschappen, toesteleigenschappen, versie van het besturingssysteem, informatie over acties ondernomen op onze Applicatie (zoals gebruik, activiteitlogs en click-throughs), en data en tijdstippen van het bezoeken van de Applicatie. Loggegevens worden op regelmatige basis verwijderd.

 

Je kan het gebruik van cookies controleren via je browserinstellingen en andere tools. Je kan je browser zo instellen dat (het gebruik van) cookies of gelijkaardige technologieën uitschakelt, reset of blokkeert. Echter kan het zijn dat zonder gebruik van cookies, onze Applicatie niet naar behoren werkt, of dat niet alle features van de Applicatie beschikbaar zijn.

 

Derde Partijen mogen ook cookies gebruiken om informatie te verzamelen over de activiteiten van de Gebruiker om de functionering van de Applicatie te begrijpen en voortdurend te verbeteren.  Wij kunnen bijvoorbeeld contracten sluiten met derde partijen die cookies op onze website zullen gebruiken om anonieme gebruiks- en volume-statistische informatie van onze bezoekers en leden te volgen en analyseren. 

 

Dergelijke informatie wordt extern alleen op anonieme, geaggregeerde basis gedeeld. Deze derden gebruiken permanente cookies om ons te helpen de bezoekerservaring te verbeteren, onze site-inhoud te beheren en het bezoekersgedrag te volgen. We kunnen ook een contract afsluiten met een derde partij om e-mail te sturen naar onze geregistreerde [gebruikers /leden]. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies door Derde Partijen, verwijzen wij je door naar de website van de relevante Derde Partij, aangezien zij cookies zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen cookiebeleid, dat kan afwijken van ons eigen beleid.

 

Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te helpen meten en verbeteren, stelt de externe partij cookies in. Alle gegevens die door deze derde partij namens MyHappyNetwork worden verzameld, worden uitsluitend door of namens MyHappyNetwork gebruikt en worden extern alleen op een anonieme, geaggregeerde basis gedeeld. 

 

Van tijd tot tijd kunnen we derden toestaan advertenties op onze website te plaatsen en die advertenties van derden kunnen een cookie of webbaken bevatten die door de derde partij wordt aangeboden. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van informatie die door derden is verzameld door advertentieservers van derden. We hebben geen controle over cookies in dergelijke advertenties van derden en u moet het privacybeleid van die adverteerders en / of advertentiediensten controleren om meer te weten te komen over hun gebruik van cookies en andere technologie voordat ze worden gelinkt aan een advertentie. 

 

We zullen uw persoonlijke gegevens niet met deze bedrijven delen, maar deze bedrijven kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties op deze site en op andere sites over goederen en services te verstrekken die voor u van belang kunnen zijn, en zij kunnen uw persoonlijke gegevens die u aan hen verstrekt, delen met anderen.

 

Deze site bevat links naar andere sites die informatie bevatten die wij als interessant beschouwen. MyHappyNetwork is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites.

 

Door verder gebruik te maken van de Applicatie aanvaardt u het gebruik van cookies in uw browser in overeenstemming met dit Privacybeleid.

7. Bewaring en verwijdering van gegevens

 We kunnen informatie over u en uw gebruik van de applicatie, inclusief persoonlijke gegevens, bewaren zolang als redelijkerwijs nodig is om u de services en het doel te bieden die worden beschreven in dit privacybeleid. Nadien worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderd.

 

In het geval dat u zich hebt geregistreerd voor een account, houd er dan rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens bewaren, zelfs als u tijdelijk niet langer een dergelijk account gebruikt, totdat u uw account definitief verwijdert. Tot het verwijderen van het account kunnen we uw persoonlijke gegevens behouden en blijven gebruiken.

 

U mag alle persoonlijk identificeerbare informatie die u indient op de website openen, corrigeren, bijwerken en / of verwijderen. U kunt zich ook afmelden voor mailinglijsten of registraties op de website. Volg hiervoor de instructies op de pagina van de website waarop u dergelijke informatie heeft verstrekt of ingeschreven of geregistreerd of neem contact met ons op via info@myhappynetwork.nl

7. Bekendmaking aan Derde Partijen

Tenzij anders uiteengezet in dit Privacybeleid, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op een andere manier bekend maken aan Derde Partijen zonder jouw voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor het Doel zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

In de normale gang van zaken kunnen we bepaalde persoonlijke informatie delen met bedrijven die we inhuren om namens ons diensten of functies uit te voeren. In alle gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens delen met een derde partij om ons een dienst te verlenen, zullen wij hen niet machtigen om uw informatie bij anderen te bewaren, openbaar te maken of te gebruiken, behalve om de diensten te verlenen die we hen hebben gesteld voorzien.

 

In elk geval zullen Derde Partij dienstverleners verplicht worden om jouw Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor, directe of indirecte, schade resulterend uit het misbruik van jouw Persoonsgegevens door zo’n Derde Partij dienstverleners.

 

Ingeval van volledige of gedeeltelijke fusie met, of gehele of gedeeltelijke overname van MyHappynetwork, kan MyHappynetwork jouw Persoonsgegevens overdragen aan een Derde Partij. In dat geval zal MyHappynetwork de Derde Partij verplichten om jouw Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in dit Privacybeleid.

 

Voor sommige soorten transacties, naast onze directe verzameling van informatie, zijn onze externe dienstverleners (zoals creditcardbedrijven, clearinghouses en banken) die dergelijke diensten kunnen verlenen als krediet-, verzekerings- en escrow-diensten, kunnen persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen om u bij uw transactie te helpen. We hebben geen controle over hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen om openbaar te maken hoe ze uw persoonlijke gegevens gebruiken voordat ze deze verzamelen.

 

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met Derde Partij cloud providers en dienstverleners die ons helpen in het verlenen, begrijpen en verbeteren van de Applicatie. Deze Derde Partij dienstverleners mogen in geen geval gebruik maken van jullie Persoonsgegevens, of deze Persoonsgegevens bekendmaken, tenzij strikt noodzakelijk om de diensten te verlenen onder ons toezicht of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving. Wij verlenen zo’n Derde Partij dienstverlener enkel met de Persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun specifieke functie te verrichten.

 

Als u een beoordeling indient voor een derde partij (persoon of bedrijf) met behulp van onze Facebook Fan Review-toepassing, vragen wij u tijdens het inzendproces om uw basisinformatie (zoals naam en e-mailadres) te verzamelen die we vervolgens met de derde partij delen voor wie u de beoordeling indient. We kunnen wettelijk verplicht worden om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde inhoud of diensten die door derden worden aangeboden, via de toepassing of uw account aan u beschikbaar kunnen worden gesteld. U stemt ermee in dat dergelijke gelinkte inhoud of diensten mogelijk hun eigen privacybeleid hebben, waarvoor MyHappyNetwork niet verantwoordelijk kan worden gehouden. MyHappyNetwork evalueert of ondersteunt op geen enkele manier de privacypraktijken van dergelijke Derden.

8. Wat zijn mijn rechten als een datasubject?

Wij willen een veilige en wettelijke verwerking van Persoonsgegevens waarborgen, en wij verzekeren elke Gebruiker dat zijn/haar Persoonsgegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze verwerkt zal worden. Dit betekent dat de Persoonsgegevens enkel verwerkt zullen worden voor bovenstaand expliciet vermeld en wettelijk Doel. MyHappynetwork verzekert bovendien dat de Persoonsgegevens altijd op een toereikende, relevante en niet-excessieve manier verwerkt zullen worden.

 

Mijn recht van verzet 

 

Elke gebruiker kan ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens door MyHappynetwork. 

 

Wij mogen uw Persoonsgegevens enkel voor direct marketing doeleinden aanwenden indien jij hiertoe expliciet jouw toestemming hebt gegeven. Indien je hiertoe in het verleden hebt toegestemd, en je niet langer suggesties en/of direct marketing wil ontvangen via mail, dan kan je je ten alle tijde uitschrijven.

 

Mijn recht op informatie 

 

Indien je vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van jouw Persoonsgegevens, en je kan jouw identiteit bewijzen, dan heb je het recht om ons om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen jou dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

 

Mijn recht van verbetering of verwijdering 

 

Je hebt het recht kosteloos jouw Persoonsgegevens te laten verbeteren, verwijderen of onjuistheden aan te passen, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden. Je hebt het recht om de verwijdering te verzoeken van onjuiste gegevens of gegevens die niet terzake dienend zijn.

 

De Gebruiker heeft het kosteloos recht om zijn/haar Persoonsgegevens te verwijderen zonder onredelijke vertraging. De verwijdering is hoofdzakelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, waardoor het mogelijk is dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk nog bewaard blijven. Echter zal MyHappynetwork alle redelijke maatregelen nemen om al jouw Persoonsgegevens zoveel en zo volledig mogelijk te verwijderen.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar Accountinformatie wijzigen via de instellingen op zijn/haar Account.

 

Indien de Gebruiker vragen heeft omtrent dit Privacybeleid, of indien de Gebruiker bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, zal dit mogelijk zijn via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan MyHappynetwork per post naar MyHappynetwork, Torenallee 30-38, 5617 BD Eindhoven, of via e-mail naar info@myhappynetwork.nl.

9. Bijhouden en verwijderen van Data

Wij mogen jouw gegevens en gegevens omtrent jouw gebruik van de Applicatie, inclusief Persoonsgegevens, bewaren zolang als redelijkerwijze noodzakelijk is om jou de Diensten te verlenen, en voor het Doel zoals omschreven in dit Privacybeleid. Nadien zullen de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderd worden.

 

Indien je een Account registreert, houden wij jouw Persoonsgegevens bij, zelfs indien je tijdelijk stopt met gebruik te maken van jouw Account, tot op het moment dat je jouw Account definitief verwijdert. Totdat je jouw Account verwijdert, mogen wij jouw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

10. Derde partij websites of applicaties

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van de Applicatie of het Account toegang kan verkrijgen tot bepaalde inhoud of diensten geleverd door Derde Partijen. In dat geval kan een afzonderlijk privacybeleid van zo’n Derde Partij van toepassing zijn. MyHappynetwork is niet verantwoordelijk voor een privacybeleid van Derde Partijen, noch voor de naleving ervan.

11. Updates of wijzigingen aan ons Privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid onderhevig is aan toekomstige wijzigingen en wijzigingen om ons in staat te stellen uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken of te delen. MyHappyNetwork behoudt zich het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen. Als MyHappyNetwork uw persoonlijke gegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de gegevens die ten tijde van de verzameling werden vermeld, zullen wij u een bericht over onze applicatie sturen waarin wordt aangegeven dat het privacybeleid gedurende een bepaalde periode is gewijzigd of bijgewerkt.

 

Als u vragen hebt over privacy op websites die worden beheerd door MyHappyNetwork of over onze websitepraktijken, kunt u contact met ons opnemen op: info@myhappynetwork.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking:

MyHappynetwork

Torenallee 30-38

5617 BD Eindhoven

Email: info@myhappynetwork.nl